Doprava ČR od 2.000,-Kč ZDARMA pro Českou Poštu*
*Neplatí pro VO prodej a produkty 18+

Reklamační řád

 

Základní pojmy 

Prodávající – W.T.A. service s.r.o. se sídlem Družby 1014/19, Plzeň 312 00, IČ: 26390957, DIČ: CZ26390957 

 

Zboží - věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.alfatactical.cz (dále také jen „obchod“) provozovaného prodávajícím nebo na jeho provozovně viz. prodejna.

Záruční list - listina vystavená prodávajícím obsahující minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky. 

Reklamace - oznámení zjištěné vady kupujícím vůči prodávajícímu písemně, e-mailem, telefonicky či jinou vhodnou formou, které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis vady. 

 

Rozsah záruky 

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají: 

- uplynula-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba 

- je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednaná sleva z kupní ceny 

- u vad způsobených neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze a v důsledku toho následně vzniklé vadě 

- u vad způsobených nekvalifikovaným zásahem či změnou parametrů 

- poškozením zboží působením živlů 

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají provozním podmínkám svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy a v důsledku toho následně vzniklé vadě 

- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu 

  

Záruční doba 

Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě (dokladu o zakoupení) zaslaném kupujícímu. 

Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně 24 měsícům dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů. 

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost. 

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Reklamace musí být vyřízena ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této doby se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace musí být ale vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. 

Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. 

Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 

Rozpor s kupní smlouvou 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

Nároky kupujícího ze záruky - práva z vadného plnění 

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náležejí nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo: 

- na vyřízení reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak 

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy 

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

 

Způsob provedení reklamace 

Reklamace vyřizuje reklamační oddělení ALFATACTICAL , e-mail: erika@wtaservice.cz , tel.: +420 777 649 776, doporučujeme využít primárně emailový kontakt. 

Reklamace mohou vyřizovat také autorizovaná servisní pracoviště uvedená v záručním listu. 

Podmínkou přijetí reklamace je prokázání nákupu reklamovaného zboží od W.T.A. service s.r.o. nebo z naší distribuční sítě předložením nákupního dokladu, záručního listu nebo jiným vhodným způsobem. 

Pro zjednodušení procedury, identifikace reklamace a možnost sledování dění vyplňte prosím následující reklamační formulář.

O přijetí reklamace bude kupující vyrozuměn emailem nebo telefonicky. 

Po vyřízení bude vyhotoven písemný protokol. 

 

Reklamace zasílejte na adresu W.T.A. service s.r.o. se sídlem Družby 1014/19, Plzeň 312 00. 

 

Zboží je expedováno bez vyplněného záručního listu. Bohužel se stává, že je objednané zboží nevyzvednuto a vrací se zpět, proto je rozhodující nákupní doklad s datumem koupě či stvrzenka přepravce s datumem předání zboží zákazníkovi. 

 
NEWSLETTER
 
+420 377 223 796
info@alfatactical.cz
   
0 ks / 0
+420 377 223 796                            info@alfatactical.cz
                      Otevřeno po - pá 9:00 - 12:00 a 12:45 - 17:30
CZK | EUR